gratis verzending gratis verzending
ophalen bij een winkel in uw buurt ophalen bij een winkel in uw buurt
veilige betaling veilige betaling
100% belgische productie 100% belgische productie

Algemene voorwaarden


Ondernemingsgegevens

  • Diaz Sunprotection NV
  • Handelend onder de naam diaz.be
  • Ruiseleedsesteenweg 3, 8700 Tielt
  • info@diaz.be
  • Ondernemingsnummer: BE 0465262181
  • RPR Brugge

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Diaz Sunprotection, een NV met maatschappelijke zetel te Ruiseleedsesteenweg 3, 8700 Tielt, BTW BE 0465262181, RPR Brugge, (hierna "diaz.be") biedt haar Klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van diaz.be moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door diaz.be aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden diaz.be niet. diaz.be is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. diaz.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze Klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door diaz.be. diaz.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

De kleuren op het scherm zijn indicatief en kunnen enigszins afwijken van de levering. Bovendien zijn de benamingen eveneens indicatief.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant kan een overeenkomst met diaz.be afsluiten in de volgende talen: Nederlands, Frans en Engels.

Het bestelproces op onze website gaat als volgt:

De Klant stelt één of meerdere producten samen door één van onze product configurators te doorlopen.

Wanneer een product is samengesteld bestaat de mogelijkheid om het product aan een winkelwagentje toe te voegen.

Wanneer de Klant tevreden is over de geconfigureerde producten kan de Klant kiezen om het winkelwagen te bestellen.

De Klant doorloopt vervolgens 4 stappen in het afrekenproces:

  1. Invullen van facturatiegegevens

Wij vragen de nodige facturatiegegevens in te vullen zodat wij een factuur kunnen opstellen. Is de Klant een zelfstandige of heeft de Klant een bedrijf? Dan kan de Klant zijn bedrijfsnaam en BTW nummer opgeven.

  1. Kiezen van een afhaalpunt

De Klant kiest een afhaalpunt waar hij de bestelling wenst op te halen. Verzenden van de bestelling naar een specifiek adres is niet mogelijk.

  1. Kiezen van een betalingsmethode

De Klant maakt de keuze uit één van onze gangbare betalingsmogelijkheden. De lijst van betalingsmethodes kan variëren maar te allen tijde zijn de meest gangbare betalingsmethodes beschikbaar waaronder overschrijving of Bancontact of Kredietkaart ( VISA - MASTERCARD)

  1. Overzicht en controle van uw bestelling.

De Klant dient alle productinformatie te controleren op juistheid. Indien wij achteraf aanpassingen moeten uitvoeren kunnen hiervoor extra kosten aangerekend worden.

De Klant dient in de laatste stap akkoord te gaan met onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Van zodra de Klant de bestelling heeft bevestigd, is er een geldige verkoopovereenkomst met diaz.be.

De Klant wordt vervolgens naar de betaalpagina geleid. Van zodra de betaling correct ontvangen is, zal diaz.be de bestelling verwerken.

De Klant beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Diaz.be heeft ten allen tijde het recht om de verkoopovereenkomst éénzijdig te verbreken zonder motivatiereden.

Diaz.be is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten of fouten in de online configuratiemodules.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Diaz.be zal de bestelde producten leveren binnen de dertig dagen. Diaz.be mag overgaan tot globale of gedeeltelijke leveringen. De leveringen geschieden slechts in functie van de beschikbaarheid van de producten en in volgorde van de ontvangst van de bestellingen.

Elke door de koper te voorziene moeilijkheid bij de levering moet bij de bestelling worden gepreciseerd, indien de moeilijkheid die ondervonden wordt bij de levering, abnormaal is, behoudt diaz.be zich het recht voor extra kosten aan te rekenen en de Klant verbindt zich ertoe deze bij de levering te betalen.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in onze afhaalpunten. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan diaz.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door diaz.be was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van diaz.be

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van diaz.be te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij diaz.be.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen op de door diaz.be aangeboden producten. De goederen zijn volgens specificaties van de Klant vervaardigd en zijn duidelijk voor de Klant bestemd. De goederen kunnen onder geen beding worden teruggestuurd.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de diaz.be Klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan diaz.be.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant diaz.be zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De Klantendienst van diaz.be is bereikbaar via e-mail op info@diaz.be of per post op het volgende adres: Ruiseleedsesteenweg 3, 8700 Tielt. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover diaz.be beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt diaz.be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

Diaz.be respecteert de wet met betrekking tot de bescherming van het privéleven en de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Als de Klant de raamdecoratiegids downloadt, dan heeft Diaz het recht om contact op te nemen met de Klant.

Als de Klant onze website of apps gebruikt dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens van de Klant:

- Zijn IP-adres, type en taal van zijn browser, de software, het type en het merk van apparatuur die gebruikt wordt tijdens de verbinding met onze website, de tijd van het websitebezoek en het webadres van waaruit de Klant onze website bereikte, de pagina’s die door de Klant worden bekeken, de koppelingen (links) waarop de Klant klikt en de andere acties die de Klant op onze website onderneemt. Dit doen wij door middel van cookies.

- Wanneer de Klant een aankoop doet, vragen wij mogelijks om aanvullende informatie (zoals e-mailadres, naam, adres of een telefoonnummer) die nodig is om de aankoop tot een goed einde te brengen.

De persoonsgegevens die we via onze website of apps verzamelen, worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

- Om onze diensten aan de Klant te kunnen leveren en om met de Klant te communiceren.

- Om statistieken op te maken en analyses uit te voeren met als doel om onze dienstverlening te verbeteren.

De Klant beschikt over het recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan diaz.be, Ruiseleedsesteenweg 3, 8700 Tielt, info@diaz.be gratis een uittreksel bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de Klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen deze gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies wanneer de Klant onze marketing e-mails opent en/of wanneer de Klant onze website bezoekt. Cookies zijn stukjes informatie die op de eigen computer of mobiel toestel van Klant bewaard worden en die gebruikt worden om het gebruiksgemak en de werking van de website te optimaliseren.

Wanneer de Klant onze website voor de eerste keer bezoekt, zal er gevraagd worden indien hij akkoord gaat met het gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door diaz.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van diaz.be. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Brugge bevoegd.